خانه / آشپزی / راە برون رفت از شرایط اقتصادی موجود، عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی است‌

راە برون رفت از شرایط اقتصادی موجود، عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی است‌به گزارش خبرنگار ایرنا؛ دریابان علی شمخانی شامگاه دوشنبه در جلسە شورای اداری کردستان در سنندج مجموعه تهدیدات خارجی و آسیب های موجود در بخش های غیر اقتصادی را فاقد قدرت تهدیدزایی موثر برای کشور عنوان و اظهار کرد: نقطە آسیب پذیری کشور در حوزە اقتصاد، عدم توجە بە بهبود فضای تولید و اشتغال است.
به گفته وی، با توجە بە نیروی انسانی توانمند و تحصیلکردە، منابع متنوع داخلی، برنامە و اسناد بالادستی می توان با همتی جهادی مسیر توسعه و پیشرفت را در حوزه های مختلف اقتصادی هموار کرد.
شمخانی ادامه داد: باید عوامل ناکارآمدی در اقتصاد و مدیریت را احصا و برای آن چارەاندیشی کرد و مدیران استان، امامان جمعە و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید برای جذب سرمایەگذاران و کارآفرینان با هم رقابت کنند و از تهمت ها هراسی نداشته باشند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی مجموعه مسئولان و دست اندرکاران امور اجرایی، فرهنگی و رسانه ای را بە توجە جدی نسبت به مسایل اقتصادی فراخواند و افزود: امروز دشمنان نظام با تحمیل جنگ اقتصادی در تلاش برای اشغال سنگرهای رفاە مردم هستند و باید دفاع مقدس دیگری را با همت جهادی برای حفظ مرزهای معیشت و رفاه عمومی سازمان دهیم.
وی گفت: با توجه به اینکه تولید ثروت باید قداست داشتە باشد و واقعیت در این است کە دولت منابع نامحدودی برای تزریق بە اقتصاد ندارد و از این رو باید محور تلاش مدیران کمک بە سرمایەگذاران برای تولید و اشتغال باشد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: مهمترین وظیفه مدیران و مسئولان سطوح مختلف، بازپس گیری سنگرهای اقتصادی و مبارزه بی امان با فقر است.
شمخانی وجود تفاوت میان وضعیت رفاهی مسئولین با عموم جامعه را عامل ایجاد شکاف و از میان رفتن سرمایه های اجتماعی عنوان کرد و افزود: اگر مدیران سطوح مختلف با سوء استفاده از موقعیت خود دچار فساد شوند باید بە طور مضاعف تنبیە گردند.
شمخانی گفت: کاهش سطح تشریفات، مبارزە با فساد، و ارتباط تنگاتنگ با مردم ضامن تداوم ارتباط سازنده مردم با کارگزاران نظام است.
وی اقتصاد استان های مرزی را مبتلا به چرخە عقب ماندگی تاریخی عنوان کرد و ادامه داد: در دوران جنگ، استان های غربی زیان های بسیاری دیدند و بعد از جنگ نیز بە سبب ماهیت غیر متوازن برنامه های توسعەای نتوانستند خود را بە سطح استان های برخوردار کشور برسانند.
وی توجە بە عدالت در تخصیص اعتبارات را بسیار حائز اهمیت دانست و اضافە کرد: در همە بخش های کشور مشکل اعتباری وجود دارد و برای کم کردن فاصله میان استان های مرکزی و مرزی باید به متوازن سازی منابع و توزیع عادلانه ثروت در برنامه های توسعه ای توجه بیشتری شود.
وی بیان اینکە با افتخار خود را معین استان کردستان در موضوع توسعە می داند گفت: رفع مشکل اقتصادی کشور بە تنهایی از عهدە دولت خارج است و همە باید خود را در برابر شرایط کنونی اقتصاد کشور مسئول بدانند.
به گزارش ایرنا دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز برای شرکت در همایش بزرگداشت شهدای ترور استان کردستان، شرکت در شورای اداری و برنامه ریزی استان و برنامه های فرهنگی و سخنرانی در جمع دانشجویان به کردستان سفر کرده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی روز دوشنبه در سفری یک روزه وارد سنندج شد.
حضور در گلزار شهدا، شرکت در همایش بزرگداشت شهدای ترور استان کردستان، حضور در همایش پیشکسوتان جهاد و شهادت، شرکت در جلسه شورای اداری و شورای برنامه ریزی و توسعه اشتغال کردستان از جمله برنامه های امروز سفر دریابان شمخانی به سنندج بود.
استان کردستان با 29 هزار و 137 کیلومتر مربع وسعت، طبق سرشماری سال 1395 دارای یک میلیون و 603 هزار نفر جمعیت است.
3034/ 6108/3404**خبرنگار: حسن حسین زاده ** انتشار: محسن اسماعیلیانتهای پیام /*